PARKOUR

12.11.2015. u 19:00 h četvrtak

Izlažu:

ANTE BABAJA, NEMANJA CVIJANOVIĆ, IGOR EŠKINJA, IGOR GRUBIĆ, GRUPA ŠESTORICE AUTORA, VLATKA HORVAT, LUIZA MARGAN, FERHAT ÖZGÜR, NEŠA PARIPOVIĆ

Kustosica:

BRANKA BENČIĆ

 

Naziv projekta dolazi od ideje parkoura – urbane performativne prakse, kombinacije pokreta koji je razvijen iz specifičnog “treninga” kroz urbane prepreke. Predstavlja razigranu reinterpretaciju i subverzivno korištenje urbanih prostora, a uključuje načine koji našu okolinu promatraju i prisvajaju na nov način, zamišljajući potencijale za kretanje prostorom grada.

Izložba istražuje različite umjetničke, kulturne i društvene prakse koje na različite načine "koriste", angažiraju i prisvajaju javni prostor. Radi se o pitanjima društvenih i urbanih transfromacija, mogućnostima, prekidima, neuspjesima, nesigurnosti, emancipaciji, a odnose se prema povijesnim praksama konceptualne umjetnosti, performansa, javnog prostora, urbanog okoliša i institucije umjetnosti.

Izložba se razvija kao poligon u okviru kojeg se istražuju poetske i političke mogućnosti, fizičke i konceptualne prepreke, prilagođavajući se mentalnim i emocionalnim preprekama kao i fizičkim barijerama, u interakciji (urbanog) okoliša, izazova korištenja i značenja urbanih prostora, gradskog života i odnosa prema tijelu.

Kritički interes različitih umjetničkih praksi označio je globalnu umjetničku scenu od 1960-ih i 1970-ih g. Radikalne i inovativne umjetničke prakse formirale su oblike alternativnih načina proizvodnje i prezentacije umjetnosti, redefiniranja umjetničkog djela, promjene umjetničkih konvencija, propitivanja sustava i institucije umjetnosti. Vrijeme društvenih, političkih i kulturnih promjena formiralo je interes za redefiniranje javnih, urbanih akcija - od prosvjeda do umjetničkih intervencija, u aktivnosti kojima su ulice postale kao mjesta manifestacije umjetnosti, označile emancipaciju umjetnosti od institucionalnih okvira i galerijskih prostora u izravnoj konfrontaciji s javnošću, rezultiralo je novim načinima umjetničkog izražavanja: happening, performans, urbane intervencije. Film / video i fotografije imaju novu ulogu u dokumentiranju aktivnosti umjetnika, označavajući pomak u razumijevanju umjetnosti kao estetskog objekta prema analitičkom i kritičkom interesu prema neposrednoj okolini, tijelu, jeziku, strategijama ponavljanja, detournement-a humora, ironije, propitujući institucionalni i društveni kontekst.

Izložba okuplja suvremene umjetnike različitih generacija, različitog (estetskog) backgrounda kao i iz različitog kulturnog i ideološkog konteksta. Predstavlja različite umjetničke pozicije koje usvajaju strategije performance, prosvjeda, javne akcije, ukazujući na urbani kontekst kao društveni i kritički pologon, kao vrstu igrališta, uspostavljajući nove povijesne putanje čineći vidljivim ideje i mogućnosti za kritičke intervencije u urbano tkivo.

Branka Benčić

 

The title of the project arrives from the idea of parkour – a practice using movement,

developed from obstacle training, playful reinterpretation and subversion of urban spaces

that involves seeing one's environment in a new way, imagining the potentialities for

movement around it.

The exhibition explores different artistic, cultural and social practices that “make use of” the

space, questions transitions, possibilities, disruptions, failures, insecurities, relations to

historical trajectories of contemporary art, emancipation, public space, urban environment

and institutions of art. It is developing as a (play)ground to explore physical and conceptual

obstacles “overcoming and adapting to mental and emotional obstacles as well as physical

barriers”, interacting with the (urban) environment, challenging the use and meaning of

urban space, metropolitan life, and embodiment.

Critical position of different artistic practices marked the global art scene since the 1960s

and 1970’s. The radical and innovative artistic practices shaped alternative ways of

production and presentation of art, redefinition of the work of art, shift of artistic

conventions, questioning systems and institutions of art. Time of social, political and cultural

shifts formed specific interest for the redefinition of public, urban actions – from protests to

artistic interventions, in activities that were making use of the street as the place of artistic

event. The emancipation of art from institutional frameworks of the gallery space and direct

confrontation with the public, is seeing new ways of artistic expression: happening,

performance, urban interventions. Film/video and photography gain new role for

documenting artist’s activities, a shift occurs from the understanding of art as aesthetic

object to analitical and critical interest towards the immediate environment, body, language,

strategies of repetition, detournement, humour, irony, questioning the institutional and

social context.

The exhibition brings together international artists from different generations and different

cultural and ideological frameworks, various artistic positions that adopt strategies of

performance, public actions, appropriate urban context as social playground, establishing

historical trajectories making visible the idea and possibilities for individual's critical

interventions in the urban fabric.

Branka Benčić