KULTURA / MENADŽMENT / ANIMACIJA / MARKETING

01.11.2013.

Profesori Milena Dragićević Šešić i Branimir Stojković napisali su knjigu u kojoj su na vrlo jednostavan način objašnjene ili po prvi put predstavljene neke od osnova koje oblikuju zanimanje zvano menadžer kulture, kao što su kulturna politika, animacija, prikupljanje sredstava... Pokazano je kako kultura može biti u sprezi sa ekonomijom i kako taj spoj može itekako utjecati na razvoj kulture. Knjiga je utemeljena na širokom konceptu kulture koja se ne svodi na izolirane aktivnosti tradicionalnih institucija već obuhvaća mnoge fleksibilne i neopipljive forme i neraskidivo je povezana sa društvom.

Milena Dragićević Šešić, profesorica Fakulteta dramskih umetnosti, šefica UNESCO-ve katedre za Menadžment u kulturi i kulturnu politiku. Rektorica Univerziteta umetnosti (2001–2004). Profesorica na Europskoj diplomi kulturnog menadžmenta (Bruxelles), po pozivu predaje i na brojnim fakultetima u svijetu (Lion, Krakow, London, Moskva, Budimpešta, Utrecht, Vilnius...). Stručna suradnica Savjeta Europe, UNESCO-a, Europske kulturne fondacije. Nositeljica Ordena Akademske palme, Francuska. Objavila 15 knjiga, među kojima: Umjetnost i alternativa (1992), Horizonti čitanja (1993), Neofolk kultura (1994), Javne i kulturne politike (2002) te dve knjige sa Sanjinom Dragojevićem: Interkulturna medijacija na Balkanu (2004) i Menadžment umjetnosti u turbulentnim okolnostima (2005). Prevođena na 17 jezika.

Branimir Stojković profesor je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na dodiplomskim studijama predaje Informaciono-komunikacione sisteme i Kulturnu politiku Europske unije. Na poslijediplomskim studijama drži kurseve iz Kulturne politike, Međunarodnog komuniciranja i Kulturne politike europskih integracija. Autor je knjiga Europski kulturni identitet (1993), Kulturna politika europske integracije (1996) i Identitet i komunikacija (2002). Koautor je studija Kultura i radni život (1982), Kultura mladih radnika (1986), Organizacija kulturnih delatnosti (1990), Kulturna prava (1999) i Kulturna politika i kulturna raznovrsnost (2004). Objavio je osamdesetak znanstvenih radova.

 

undefined