JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturno informativnog centra

09.03.2022. - 22.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturno informativnog centra

 

Za ravnatelja/icu Centra može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-         završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, (“Narodne novine” br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;

-        koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

-        koja ima pet godine radnog staža u djelatnostima kulture;

-        koja ima znanje jednoga stranog jezika;

-        protiv koje se ne vodi kazneni postupak

Iznimno, za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja, pored gore navedenih uvjeta, nema naprijed navedenu stručnu spremu, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju javnog natječaja na četiri godine.

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem/icom Centra.

 

Kandidati dostavljaju na natječaj vlastoručno potpisanu dokumentaciju:

  •  prijava na natječaj,
  • životopis s opisom dosadašnjeg rada,
  • prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.

Uz vlastoručno potpisanu dokumentaciju kandidati su obvezni priložiti:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
  • dokaz o radnom stažu u djelatnostima kulture (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne stariji od 3 mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz),
  • dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika ili preslika indeksa i drugi dokazi), uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građanin da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave.

 

Natječajna dokumentacija se prilaže u elektroničkom zapisu ili preslici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom ili osobno na adresu:

Kulturno informativni centar
s naznakom “Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj”
Preradovićeva 5
10000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave, u Narodnim novinama i Jutarnjem listu

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

O izboru ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Kulturno informativni centar i Grad Zagreb kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Kulturno informativnog centra  (www.kic.hr), najkasnije do 22. 05. 2022. sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).